Søknadsskjema

Informasjon om barnehageplasser og søknadsskjemaet finner HER.

 Opptak av barn

Barnehagen samarbeider med Levanger kommune om opptak. Innstilling blir foretatt av styrer i samråd med pedagogiske ledere. Søknad om opptak skjer på nettet.

Opptakskriterier:

Ved opptak av barn skal følgende kriterier legges til grunn:

1) Fortrinnsrett for barn med funksjonshemminger. Jfr. lov om barnehager § 9.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Forutsetter vedlegg fra sakkyndig.

2) Sakkyndig uttalelse om særlig behov for opphold i barnehage.

3) Familiens totalsituasjon (søsken, helse, forsørgerforhold, kontakt og leikemuligheter, barnehagens nærmiljø, skolekrets og trafikkforhold). Gruppesammensetningen med tanke på alder, kjønn, oppholdstid og forskjellig bakgrunn i oppvekstmiljø og utvikling tillegges vekt.

Overgangssøknad fra en barnehage til en annen avgjøres av hver enkelt barnehage. Dersom overgangssøknaden innvilges, fører det til automatisk tap av tidligere plass.

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Søknadsfristen er den samme som kommunens. Melding om opptaket sendes ut i april/mai.

Oppsigelse av barnehageplass skal sendes skriftlig til styrer med 1 måneds varsel og den gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Etter søknad kan endring av plasstyper skje i løpet av året, men det må påregnes en måneds behandlingstid før endringen eventuelt kan iverksettes. Søknader om redusert plass innvilges hvis det er praktisk og økonomisk mulig.