Vedtekter

VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR CASA MUSICA BARNEHAGE A/S

§01. Navn

Barnehagens navn er Casa Musica ( huset med musikk) og drives som AS, der Laila Katarina Olsen og Heidi Eriksen Sandvik er eiere.

 

§2. Formål

Virksomhetens formål er å eie og drive barnehagen på Frol i Levanger Kommune. Den skal søke å sikre barn gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnets hjem. Musikk vil vektlegges, men andre fagområder vil også ha sin naturlige plass i virksomheten.

 

§ 3. Forvalting- og styringsverk

Barnehagenemnda har det overordnede ansvar for tilsyn av barnehagen jfr. '10 i loven. Barnehagen har et eget samarbeidsutvalg og foreldreråd. Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, representert med 2 fra foreldrene, 1 fra eier og 1 fra ansatt. Foreldre- og ansatterepresentantene velges for 2 år i gangen. Eierrepresentanten velges for 2 år i gangen. Funksjonstid og oppgaver er i samsvar meed loven § 4 og § 5. Fra Foreldrerådet gjelder forskriften § 4. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

 

§ 4. Opptaksmyndighet.

Barnehagen samarbeider med Levanger kommune om opptak. Innstillingen blir foretatt av styrer.

 

§ 5. Opptakskriterier

Fortrinnsrett for barn med funksjonshemming, etter sakkyndig vurdering jfr. Lov om barnehager § 9.

Skriftlig uttalelser fra PPT, helse/sosialkontor om særlig behov for opphold i barnehage.

Familiens totalsituasjon, helse og forsørgerforhold, kontakt og lekemuligheter, bo og trafikkforhold.

 

§ 6. Opptaksperiode

Søknadsfrist er den samme som Levanger Kommune. Melding om opptak sendes ut i mai.

 

§ 7. Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplass skal sendes skriftlig til styrer med 1 måned varsel og gjeldende fra den 1. i neste måned.

 

§ 8. Foreldrebetaling

Barnehageplassen skal betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Eier fastsetter foreldrebetalingen ut i fra budsjettmessige vurderinger. Endringer av foreldrebetalingen forelegges samarbeidsutvalget for uttalelser.

Ved manglende foreldrebetaling gis det skriftlig purring, med varsel om oppsigelse av plass, dersom ikke betaling skjer innen angitt tillegsfrist, som settes til 4 uker. Ved fremdeles manglende betaling, sendes det til rettslig inkasso.

 

§ 9. Arealutnytting

Arealutnytting skal være 4,0 kvadratmeter lekeareal pr. barn i alderen 3 - 5 år og 6,0 kvadratmeter lekeareal pr barn i alderen 0 - 3 år.

 

§ 10. Barnehagens åpningstid.

Åpningstiden er fra 06.45 - 16.30. Barnehagen er stengt lørdager. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenges barnehagen kl 12.00. Ved jul og påske, er det åpent ved behov. Det blir sendt ut behovsundersøkelse i forrkant. De som ikke svarer, blir tolket som om de ikke har behov.

I løpet av året vil barnehagen ha fem planleggingsdager. De følger hovedsaklig skolen, og barnehagen er da stengt.

Barnehagen drives som heldagsbarneahge, for aldersgruppen 0 - 5 år.

 

§ 11. Barnehageåret.

Nytt barnehageår begynner ved skolestart og avsluttes 1. august. Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, hvor 3 uker må være sammenhengende. Barnehagen har sommerstengt 2 uker i fellesferien, uke 28 og 29. Den 4. ferieuken kan tas i løpet av barnehageåret, men kan ikke deles opp som enkeltdager. Det må varsles skriftlig til styrer om uttak av en ferieuke minimum 4 uker før.

 

§ 12. Dugnad

Det forventes at foreldrene i løpet av ett barnehageår, stiller på 1 dugnad ( 3 timer) som barnehagen iverksetter. Et gebyr på kr 300,00.- må betales av den som ikke møter.

 

§ 13. Intern-kontroll - Helse, miljø og sikkerhet.

Det skal etableres et inter-kontrollsystem som ivaretar intern- kontroll forskriftenes krav. Styrer har ansvar for drift av systemet.

 

§ 14. Avvikling av barnehagen

Eier kan bestemme at driften nedlegges. Når eier bestemmer at driften skal nedlegges, skal samarbeidsutvalget underrettes pr 31. desember året før neste barnehageår.

 

§ 15. Vedteksendringer

Vedtektene kan endres av eier.

 

Levanger 15.08.15.