Pianogruppa

Pianogruppa har 12 plasser til barn mellom 1 og 2 år. Vi er 4 ansatte, to førskolelærere, en barne- og ungdomsarbeider og en assistent.

Små barn har behov for trygghet og stabilitet. Derfor består hverdagen på Pianogruppa mye av rutinepregede aktiviteter både ute og inne. Nærhet og omsorg gir glade, trygge barn. Vi jobber mye med å få en trygg barnegruppe. I omsorgen med barna ser vi det som viktig å se barnet som det er, engasjere oss positivt følelsesmessig i barnet og ha empati med barnet.

Barns medvirkning står også sentralt for oss. På småbarnsavdelinga er det av stor betydning at vi har fokus på hva barnet er opptatt av. Ettersom mange av de små mangler verbalt språk, er det viktig at vi er bevisste på og kan tolke barnets kroppsspråk og intensjoner.

Små barn uttrykker meningsfulle handlinger gjennom kropp og bevegelse. Ved å være i aktivitet finner de mening i egen eksistens og verden rundt seg. Derfor vil vi vektlegge en god del utetid slik at barna kan utvikle seg grovmotorisk etter eget utviklingsnivå. 

I innetida vektlegger vi mye frilek, sang og musikk, lesing av bøker, samt mer organiserte aktiviteter som maling og vannlek. Både sang, musikk og lesiing har positiv betydning for barnas språkutvikling.