Handlingsplan for nulltolleranse

 Vår visjon:

 

”Trivsel, trygghet og utvikling”

 

Ett viktig bidrag for å oppnå vår visjon, er å ha nulltoleranse for mobbing.

HVA ER MOBBING?

 

 • Mobbing er når en person eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager og trakasserer et offer.
 • Mobbing handler om makt og avmakt, og det er et skjevt maktforhold mellom den som mobber og den som blir mobbet.
 • Mobbing i barnehagen dreier seg om at noen barn plages og fornedres systematisk. Midlene som brukes kan være slag og spark, ignorering, utestenging og erting. Slike maktmidler benyttes ikke tilfeldig, og de rammer ikke tilfeldig. De brukes systematisk over tid og rammer gjerne ett enkelt barn på avdelingen.

 

Hva skjer hvis personalet som jobber i barnehagen ikke griper inn? Både den som mobber og den som er blitt mobbet kan slite med uheldig væremåter mange år etter at de har forlatt barnehagen.

  

MÅL FOR BARNEHAGENS ARBEID

 • Skape et barnehagemiljø med nulltoleranse for mobbing.
 • Øke personalets kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen.
 • Involvere foreldre/foresatte i barnehagens arbeid mot mobbing.

 

DELMÅL

 • Alle skal respektere hverandre.
 • Personalet må se barnet innenfra og seg selv utenfra.
 • Personalet må bygge relasjoner til barna.
 • Personalet må hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre.
 • Alle barn skal oppleve vennskap og ha noen å leke med.
 • Hvert enkelt barn skal bli møtt med varme, anerkjennelse og oppmuntring og få oppleve seg selv som verdifulle individer.
 • Alle skal oppleve trivsel og glede i barnehagen.
 • Foreldrene skal informeres om barnehagens forebyggende arbeid mot mobbing.

 

TILTAK VI GJØR FOR Å NÅ FOR Å OPPNÅ MÅLET OM

«NULLTOLERANSE FOR MOBBING»

 • Hvert barn har hver sin primærkontakt. Primærkontakten har ansvar for oppfølging av barnet (fra august 2017). Det skal utarbeides eget vedlegg over primærkontaktens ansvarsoppgaver.
 • Deler barna opp i mindre lekegrupper
 • Jevnlige observasjoner
 • Sensitive voksne som jobber tett på hvert enkelt barn, for å ha som mål å danne gode relasjoner. Det gjøres ved å skape god tillit og gjensidig respekt. Den voksne må ned på gulvplanet, vise interesse for barnet og det barnet er opptatt av. Barnet møtes på en positiv måte
 • Personalet skal arbeide med vennskap, barns samspill i lek, sosial kompetanse og språklige ferdigheter, jamf årsplanen.
 • Personalet skal arbeide for et godt psykososialt miljø mellom alle parter.
 • Personalet må være støttende til stede i barnas sosiale utviklingsprosess. Være gode rollemodeller og veiledere for barna i ulike situasjoner.
 • Personalet skal være aktivt deltakende og mentalt tilstede slik at de er oppmerksomme på barns trivsel og samhandling. Spesielt viktig i barnehagens uterom hvor barna har et stort område å leke på. Det vil si at personalet må sørge for at det er voksne til stede på hele uteområdet.
 • Observere samspill barn-barn, voksen-voksen og barn-voksen. De barna som av ulike årsaker kan ha en lav lekestatus i gruppa, får økt sin status ved mye positiv kontakt og deltagelse i leik, fra den voksne.
 • Samtaler med barna enkeltvis eller i små grupper om hvordan de har det i barnehagen.
 • Vedlegg 1 og 2 som omhandler barnehagens oppvekstmiljø gjennomgås på avdelingsmøtene (høst og vår).
 • Diskusjoner på personalmøter og planleggingsdager.
 • Barnets trivsel tas opp som eget punkt i foreldresamtaler.
 • Personalet skal ha tilstrekkelig nok kunnskap om temaet
 • Personalet har årlig gjennomgang av handlingsplanen, hvor bevisstgjøring og refleksjoner av voksenrollens betydning, står sentralt.
 • Arbeidet mot mobbing synliggjøres i årsplanen.

 

EVALUERING

 • Planen vil holdes oppdatert i forhold til de enhver tids gjeldende retningslinjer fra Utdanningsdepartementet
 • Vi har selv et ansvar for å jobbe i henhold til de mål og retningslinjer som er gitt i denne planen.

 

TILTAK NÅR MOBBING OPPSTÅR:

 • Den som observerer mobbing, har plikt til å informere pedagogisk leder på avdelingen. Deretter informeres styrer og foresatte. Tiltaksplan utarbeides snarest mulig i samarbeid med det øvrige personalet på avdelingen. Planen utarbeides også i dialog med foreldrene. Tiltakene som settes inn, tilpasses situasjonen.